Üldtingimused

KAUBA OSTU JA MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSATTED

1.1 Käesolevad kauba ostu ja müügi üldtingimused (edaspidi nimetatud kui Üldtingimused) reguleerivad AS Bestor Grupp, registrikood 10433846 (edaspidi Müüja) ja Müüjalt kaupa ostvate klientide (edaspidi Ostja) vahelisi õigussuhteid.

1.2 Üldtingimused kehtivad väljaandmise kuupäevast kuni tühistamiseni või ajakohastamiseni Müüja äranägemisel ning kehtivad kõikide kaupade ostmise ja müümise korral, kui lepingutes ei ole kokku lepitud või hilisemalt kehtestatud Eesti õigusaktid ei kehtesta teisiti.

2. KAUBA TELLIMINE

2.1 Kauba tellimiseks esitab Ostja Müüjale tellimuse (edaspidi Tellimus). Tellimuse kättesaamisel koostab Müüja Tellimuse kinnituse (edaspidi Tellimuse Kinnitus) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis sisaldab kauba spetsifikatsiooni, hinda, makse- ja tarnetingimusi, ning edastab selle Ostjale.

2.2 Tellimuse tingimused kehtivad juhul, kui Ostja kinnitab ehk aktsepteerib Tellimuse Kinnituse 1 tööpäeva jooksul alates väljaandmise kuupäevast, kui Müüja ja Ostja vahel ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud. Kui Tellimuses seatud maksetingimused nõuvad ettemaksu tasumist, loetakse ettemaksu summa Müüja pangakontole laekumine Ostja kinnituseks. Kui ettemaks ei ole nõutav, peab Ostja kinnitama Tellimuse Kinnituse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3 Juba kinnitatud Tellimuse muudatused jõustuvad, kui mõlemad pooled on selle kokku leppinud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3 Käesolevad Üldingimused tehakse Ostjale kättesaadavaks Tellimuse Kinnituse edastamisel.

Tellimuse Kinnituse kinnitamisega nõustub Ostja aktsepteerima Müüja Üldtingimusi.

3. KAUBA HIND JA KAUBA EEST MAKSMISE KORD

3.1 Müüja müüb Ostjale kaupa Tellimuse Kinnituses määratud hindadega.

3.2 Tellimust ei saa tühistada mittestandardsete kaupade osas, mida toodetakse Ostja Tellimuse alusel ja sellised kaubad kohustub Ostja vastu võtma ning tasuma 100% kaupade maksumusest.

3.3 Müüja esitab Ostjale tellitud kauba eest arve kauba saabumisel Müüja lattu, kui Müüja ja Ostja vahel ei ole kokku lepitud teisti.

3.4 Ostja maksab kauba eest vastavalt Tellimuse Kinnituses esitatud maksetingimustele.

3.5 Ostetud kauba eest mittetähtaegsel tasumisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,15% päevas tasumata kauba maksumusest iga maksetähtaega ületanud päeva kohta. Viivisearvestus algab hiljemalt 21 päeva peale kaupade saabumist ning Müüja poolt kauba saabumise kohta teate edastamist, sõltumata asjaolust, kas kaup on Ostjale väljastatud või mitte. Samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt maksetähtaja ületanud võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulude (sh õigusabi) hüvitamist.

4. KAUBA ÜLEANDMINE

4.1 Kaupade tarneajad on seatud Tellimuses või muul viisil (näit. e-kirja teel) Ostja ja Müüja vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tellimuses näidatud tarnekuupäev on hinnanguline ning ei ole Müüja jaoks siduv. Müüja kohustub Ostjat õigeaegselt teavitama viivitustest või muudest asjaoludest, mis mõjutavad kaupade saabumist.

4.2 Ostja kohustub tellitud kauba vastu võtma 20 tööpäeva jooksul peale Müüja poolt kauba saabumise kohta teate edastamist. Kauba hoiustamisel laos kauem kui 20 tööpäeva, on Müüjal õigus saada Ostjalt kauba ladustamise eest tasu summas 20 eurot/kaubaalus/ööpäev ning nõuda viivist Üldtingimuste punktis 3.5. nimetatud määras.

4.3 Kauba üleandmine-vastuvõtmine toimub DDP (Delivered Duty Paid) tingimusel AS Bestor Grupp kaubalaost Tallinnas või Tartus, kui Tellimusel ei ole kokku lepitud teisiti.

4.4 Kauba üleandmine-vastuvõtmine toimub saatelehe alusel Ostjale või Ostja poolt volitatud isikule.

4.5 Kauba juhusliku hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates kauba üleandmisest või 21 tööpäeva möödumisel peale kauba saabumist Müüja lattu ja Müüja poolt kauba saabumise kohta teate edastamist ning tingimusel, et Ostja pole Kaupu alusetult vastu võtnud.

4.6 Kauba omandiõigus läheb üle Ostjale pärast kauba müügihinna täielikku tasumist. Ostja kannab kõik kauba eest tasumisega kaasnevad kulud (sealhulgas ülekandetasud jm).

4.7 Ostja kohustub kaupade üleandmisel-vastuvõtmisel kontrollima ja veenduma, et saabunud kaup vastab oma koguselt ja spetsifikatsioonilt Tellimuse Kinnitusele. Kauba koguselise mittevastavuse korral Tellimuse Kinnitusele ja kaubal nähtavate vigastuste esinemisel koostab Ostja koos Müüja esindajaga vastava akti kaupade vastuvõtmisel, spetsifikatsiooni osas kohustub Ostja teavitama mittevastavusest 5 tööpäeva jooksul kaupade vastuvõtmisest.

4.8 Ostja on kohustatud järgima Tootja või Müüja poolt ettenähtud kauba ladustamise, paigaldamise ja hoolduse tingimusi, mille Müüja teeb Ostjale kättesaadavaks hiljemalt kauba üleandmisel.

4.9 Kui Ostja avastab kvaliteedi puuduse või mittevastavuse pärast kauba lahti pakkimist ja hiljemalt 2 kuu jooksul pärast kauba kättesaamist, peab Ostja teavitama sellest Müüjat enne kauba paigaldamist või kaupade kasutuselevõttu. Müüja ei vastuta puuduste eest, mida oleks olnud võimalik avastada enne paigaldamist, juba paigaldatud materjali osas. Tarbijalemüügi puhul peab Ostja vastavalt võlaõiguse sätetele teatama kauba lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

4.10 Ostja on teadlik, et kaubad võivad erinevate tootmispartiide lõikes oma omadustelt (värvitoon, mõõtmed, jne) erineda. Tootmispartiide lõikes esinevaid võimalikke erinevusi kauba omadustes ei loeta kauba puuduseks ning see ei anna Ostjale õigust esitada Müüja vastu nõudeid. Ostja on teadlik, et toote näidised ning tootja kataloogides ja/või veebisaitidel olevad toote fotod on üksnes illustratiivsed ega esinda kauba lõplikku esteetilist tulemust.

4.11 Müüja on kohustatud tellimusele mittevastavad kaubad oma äranägemise järgi kas parandama, asendama või tagasi võtma kooskõlas võlaõigusseaduse sätetega. Toote tagastamisega seotud kukud tasub Ostja. Vastavalt võlaõigusseadusele toimub ka pretensioonide esitamine, lepingust taganemine või selle ülesütlemine. Sidevahendi vahendusel (internetis) sõlmitud Lepingust saab tarbija taganeda 14 päeva jooksul, 14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades.

5. GARANTIID

5.1 Kaubale kehtib tootegarantii, kui kauba tootja on vastavale kaubale garantii andnud. Tootegarantii kehtib kauba tootja poolt sätestatud garantiitingimustel kauba tootja poolt kehtestatud tähtajal jooksul. Tootja garantiitingimused on saadaval tootja veebisaidil või Müüjalt. Garantiiajal defektide tuvastamise korral kohustub Ostja sellest Müüjat viivitamatult teavitama.

5.2 Paigaldatud kaupadele kehtib tootja garantii tingimusel, et kaupa on käsitletud ja kaubad on paigaldatud professionaalselt ja vastavalt tootja juhistele ning tööstusharu nõuetele ja heale tavale. Paigaldatud kaupade garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud tavalisest kulumisest, valest paigaldamisest, ebaõigest kasutamisest või paigaldus- ja hooldusjuhiste mittejärgmisest.

5.3 Ostja vastutab kauba kasutatamise eest tootja poolt ettenähtud otstarbel.

6. VÄÄRAMATU JÕUD EHK FORCE MAJEURE

6.1 Kinnitatud Tellimusest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta leppe rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või takistava asjaolu või selle tagajärgede ületamist.

6.2. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Pool, kelle tegevus Tellimuse Kinnituse järgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist Poolt koheselt kirjalikult teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei vabasta pooli jõupingutuste rakendamisest vastavate asjaolude kõrvaldamiseks ning pooled peavad oma kohustuste täitmist jätkama kohe, kui vääramatu jõu asjaolud on möödunud.

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1 Kaupade ostmist ja müümist Müüja ja Ostja vahel reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Pooled lahendavad kõik vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe puudumisel lahendab vaidluse Harju Maakohus, v.a. juhul, kui seadus sätestab kohtualluvuse sõnaselgelt teisiti.

Käesolevad Ostu- ja müügiüldtingimused on kinnitatud 02.01.2024